Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Wanneer u gebruik maakt van de software (Productsoftware) die is ingebouwd in het eufyHome-product (Product), of een selectievakje inschakelt, of klikt op een knop om in te stemmen met deze voorwaarden, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) tussen u en eufyHome ('eufyHome', 'we'/'wij', 'ons'/'onze'). eufyHome is een productlijn met slimme producten voor thuis, zoals robotstofzuigers en lampen. eufyHome-producten worden vervaardigd door Power Mobile Life LLC, 999 3rd Ave, Suite 700, Seattle, WA 98104. ALS U NIET INSTEMT MET DEZE EULA, MAG U DE PRODUCTSOFTWARE NIET GEBRUIKEN EN KUNT U HET PRODUCT ONMIDDELLIJK RETOURNEREN TEGEN RESTITUTIE VAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT. NEEM CONTACT OP MET DE RETAILER WAAR U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT OF MET Power Mobile Life LLC, OP ONDERSTAAND ADRES. De Servicevoorwaarden gelden wanneer u gebruik maakt van (a) de website www.EufyLife.com en subdomeinen EufyLife.com (elk een 'Site'), (b) services via de Site (en eventuele updates daarop) ('Siteservices'). Uw aankoop van het Product (met uitzondering van de Productsoftware) valt onder de beperkte eufy-garantie. De voorwaarden daarvan worden verstrekt bij het Product. Deze EULA geldt niet voor uw gebruik van de Site, de Siteservices of de Mobiele software, noch voor uw aankoop van het Product (met uitzondering van de Productsoftware).

Deze EULA is van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Productsoftware. Deze EULA verleent u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere wettelijke rechten, die per rechtsgebied kunnen verschillen. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder deze EULA gelden niet wanneer deze zijn verboden krachtens toepasselijke wetgeving. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere rechten niet toegestaan. Mogelijk gelden zulke bepalingen van deze EULA dan niet voor u.

DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST. WANNEER U DE PRODUCTSOFTWARE OPENT EN GEBRUIKT, GAAT U AKKOORD MET DEZE EULA NAMENS UZELF OF DE ENTITEIT DIE U OP DAT MOMENT VERTEGENWOORDIGT. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET RECHT, DE BEVOEGDHEID EN DE HOEDANIGHEID HEBT OM AKKOORD TE GAAN MET DEZE EULA NAMENS UZELF OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT. U VERKLAART IN UW RECHTSGEBIED OF VERBLIJFPLAATS DE WETTELIJKE LEEFTIJD TE HEBBEN OM DE PRODUCTSOFTWARE TE GEBRUIKEN OF TE OPENEN, EN OM DEZE EULA AAN TE GAAN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ENIGE BEPALING VAN DEZE VOORWAARDEN, MAG U DE PRODUCTSOFTWARE NIET VERDER OPENEN OF GEBRUIKEN.

ZOALS HIERONDER BESCHREVEN, MAG U UW PRODUCT VERBINDING LATEN MAKEN MET DE SITESERVICES EN MET INTERNET OF MOBIELE APPARATEN VIA EEN WIFI- OF BLUETOOTH-VERBINDING. WANNEER U UW PRODUCT VERBINDING LAAT MAKEN MET DE SITESERVICES, INTERNET OF EEN MOBIEL APPARAAT, ONTVANGT U AUTOMATISCHE OF HANDMATIGE UPDATES VOOR DE PRODUCTSOFTWARE. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET UPDATES VAN DE PRODUCTSOFTWARE, MOET U ZORGEN DAT UW PRODUCT GEEN VERBINDING MAAKT MET DE SITESERVICES EN INTERNET.

ZOALS HIERONDER BESCHREVEN, STAAN IN ARTIKEL 9 BELANGRIJKE BEPERKINGEN VAN DE PRODUCTSOFTWARE EN GERELATEERDE SERVICES, MET BETREKKING TOT FYSIEKE VEILIGHEID EN KRITIEK GEBRUIK. LEES DEZE BEKENDMAKINGEN ZORGVULDIG DOOR, VOORDAT U ZE ERKENT EN ACCEPTEERT.

1. Licentie.

Conform de voorwaarden van deze EULA verleent eufyHome u een beperkte, niet-exclusieve licentie (zonder het recht op sublicentie) om één (1) exemplaar van de Productsoftware uit te voeren – uitsluitend in uitvoerbare objectcodevorm; uitsluitend op het Product dat u bezit of beheert; en uitsluitend voor gebruik in combinatie met het Product, voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

2. Beperkingen.

U verplicht zich het volgende niet te doen en dit anderen ook niet toe te staan: (a) de Productsoftware in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, toewijzen, distribueren, verzenden, hosten, uitbesteden, openbaar maken of anderszins commercieel gebruik maken van de Productsoftware of deze beschikbaar stellen aan derden; (b) de Productsoftware kopiëren of gebruiken voor enig ander doel dan is toegestaan in Artikel 1; (c) enig deel van de Productsoftware gebruiken op een ander apparaat of een andere computer dan het Product dat u bezit of beheert; (d) enige aanduidingen van handelsmerken, logo's, auteursrechten of andere beschermde informatie, legenda's, symbolen of labels in de Productsoftware verwijderen of wijzigen; (e) enig deel van de Productsoftware wijzigen, demonteren, decompileren of reverse-engineeren of er afgeleide werken van maken (behalve inzoverre toepasselijke wetgeving zulke beperkingen verbiedt, specifiek vanwege interoperabiliteit. In dit geval verplicht u zich om eerst contact op te nemen met eufyHome om ons de mogelijkheid te bieden wijzigingen aan te brengen ten behoeve van interoperabiliteit).

3. Automatische software-updates.

De Productsoftware zorgt mogelijk dat het Product automatisch communiceert met de servers van eufyHome om de functionaliteit te bieden die wordt beschreven in de Productgids; gebruikscijfers vast te leggen; en privégegevens te verzamelen zoals beschreven in het Privacybeleid van eufyHome. eufyHome ontwikkelt mogelijk van tijd tot tijd patches, bugfixes, updates, upgrades en andere wijzigingen om de prestaties van de Productsoftware en gerelateerde Services te verbeteren of anderszins aan te passen ('Updates'). Deze Updates kunnen van invloed zijn op gegevens in uw Product of deze wissen, of instellingen op uw Product wijzigen of resetten. Wanneer uw Product verbinding heeft met internet, worden deze updates mogelijk automatisch geïnstalleerd zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld of om aanvullende toestemming wordt verzocht. U stemt in met deze automatische Updates. Als u deze Updates niet wilt, moet u zorgen dat uw Product geen verbinding heeft met internet of met uw Mobiele apparaat. U erkent dat u mogelijk Updates moet installeren om het Product en de Productsoftware correct te laten werken en om toegang te krijgen tot alle bijgewerkte functies van de Productsoftware. Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om te verzoeken Updates te verwijderen of uit te schakelen (zie onderstaande contactgegevens). Het is echter niet de verantwoordelijkheid van eufyHome om support te bieden voor Producten die geen bijgewerkte Productsoftware bevatten. Indien wij verdere kennisgeving bieden of verdere instemming vragen voor een Update, wordt deze kennisgeving of instemming mogelijk ontvangen of verstrekt door een willekeurige bevoegde gebruiker van het Product of de Siteservices. De gebruiker die de melding ontvangt of toestemming geeft, heeft de verantwoordelijkheid om alle andere gebruikers te informeren. Wanneer u het Product blijft gebruiken, stemt u in met deze EULA.

4. Eigendom.

De Productsoftware en alle wereldwijde auteursrechten, vakgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten daarin zijn het exclusieve eigendom van eufyHome en haar licentiegevers. eufyHome en haar licentiegevers behouden zich alle rechten in en op de Productsoftware voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze EULA. De Productsoftware (en alle kopieën daarvan) wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht, onder deze EULA. Deze EULA bevat geen impliciete licenties. Alle suggesties of feedback die u geeft aan eufyHome over de Productsoftware, zijn eigendom van eufyHome. eufyHome mag de inzending en de inhoud ervan gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren of opnieuw distribueren voor elk doel en op elke wijze, zonder enige vergoeding aan u. U gaat er ook mee akkoord dat eufyHome geen afstand doet van de rechten op het gebruik van gelijksoortige of gerelateerde ideeën die eerder bekend waren bij eufyHome; zijn ontwikkeld door haar medewerkers; of zijn verkregen uit andere bronnen.

5. Open source.

Voor bepaalde software-items die worden geleverd bij de Productsoftware, gelden 'open source'- of 'gratis software'-licenties (Open-source software). Een deel van de Open-source software is eigendom van derden. De Open-source software valt niet onder de voorwaarden en bepalingen van deze EULA. Elk item van Open-source software wordt in licentie gegeven onder de voorwaarden van de eindgebruikerslicentie bij deze Open-source software. Niets in deze EULA beperkt uw rechten onder – of verleent u rechten die voorrang krijgen op – de voorwaarden en bepalingen van enige toepasselijke eindgebruikerslicentie voor de Open-source software. Indien vereist door een licentie voor bepaalde Open-source software, stelt eufyHome dergelijke Open-source software en wijzigingen van eufyHome aan die Open-source software beschikbaar. Richt daartoe een schriftelijk verzoek aan eufyHome via onderstaand e-mail- of postadres.

6. Looptijd en beëindiging.

Deze EULA en de krachtens deze overeenkomst verleende licentie gaan in op de datum waarop u de Productsoftware of het Product voor het eerst gebruikt. Ze blijven van kracht zolang u eigenaar bent van het Product, tenzij deze EULA volgens dit artikel wordt beëindigd. eufyHome kan deze EULA op elk moment beëindigen als u zich niet houdt aan een of meer voorwaarde(n) in deze overeenkomst. U kunt deze EULA onmiddellijk na schriftelijke kennisgeving aan eufyHome beëindigen. Na beëindiging van deze EULA loopt de licentie die daarmee wordt verleend, af. U mag de Productsoftware niet meer gebruiken, maar de voorwaarden van Artikel 2 t/m 18 blijven van kracht na een dergelijke beëindiging.

7. Afwijzing van garantie.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN WETTELIJKE GARANTIES EN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN VERKLARINGEN OVER GOEDEREN OF DIENSTEN BIJ WET VERBODEN. ALS ZULKE WETTEN VOOR U GELDEN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE ONDERSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

ONGEACHT HIERMEE STRIJDIGE BEPALINGEN EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, VERSTREKT EUFYHOME DE PRODUCTSOFTWARE 'IN DE HUIDIGE STAAT'. EUFYHOME WIJST ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAAK, ONGESTOORD GENOT, NAUWKEURIGHEID, NIET-INTERFERENTIE, BEVEILIGING EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. EUFYHOME GARANDEERT GEEN SPECIFIEKE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTSOFTWARE. EUFYHOME GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE PRODUCTSOFTWARE ONONDERBROKEN ZAL WERKEN, EN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODE, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

U GEBRUIKT ALLE PRODUCTINFORMATIE (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD), DE PRODUCTSOFTWARE EN HET PRODUCT OP EIGEN RISICO. U BENT ZELF VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR (EN EUFYHOME WIJST ALLE VERANTWOORDELIJK AF VOOR) ALLE VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADE, MET INBEGRIP VAN UW HVAC-SYSTEEM, BUIZEN, HUIS, PRODUCT, ANDERE RANDAPPARATUUR DIE IS AANGESLOTEN OP HET PRODUCT, DE COMPUTER, HET MOBIELE APPARAAT EN ALLE ANDERE ITEMS EN HUISDIEREN IN HUIS, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTINFORMATIE, PRODUCTSOFTWARE EN/OF HET PRODUCT.

8. Beperking van aansprakelijkheid.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADEVERGOEDING NIET TOEGESTAAN. ALS DEZE WETTEN VOOR U GELDEN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE ONDERSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN. Niets in deze EULA en in het bijzonder in deze clausule 'Beperking van aansprakelijkheid' is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten die niet kan worden uitgesloten onder toepasselijk recht.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT EN NAAST BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN VAN GARANTIE GELDT: (A) EUFYHOME, GELIEERDE BEDRIJVEN, OPVOLGERS, CESSIONARISSEN, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS OF HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN, (GEZAMENLIJK DE EUFYHOME-PARTIJEN) ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, STRAFVERGOEDING, BIJZONDERE SCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, WAARONDER SCHADEVERGOEDING VOOR GEGEVENSVERLIES OF WINSTDERVING, VOORTVLOEIEND UIT OF SAMENHANGEND MET DE PRODUCTEN OF PRODUCTSOFTWARE, ZELFS ALS EUFYHOME WIST OF HAD MOETEN WETEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE; EN (B) DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN EUFYHOME VOORTVLOEIEND UIT OF SAMENHANGEND MET DE PRODUCTEN EN PRODUCTSOFTWARE, DOOR OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, BEDRAAGT NIET MEER DAN WAT U DE 12 VOORAFGAANDE MAANDEN (INDIEN VAN TOEPASSING) HEBT BETAALD AAN EUFYHOME OF DE OFFICIËLE WEDERVERKOPER VAN EUFYHOME VOOR HET BETREFFENDE PRODUCT. DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN WORDT NIET VERHOOGD INGEVAL VAN MEER DAN ÉÉN INCIDENT OF CLAIM. EUFYHOME WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VAN EUFYHOME AF.

9. Beperkingen van de productsoftware.

De Productsoftware biedt u informatie (Productinformatie) over de Producten in uw huis. Alle Productinformatie wordt geleverd 'in de huidige staat' en 'indien beschikbaar'. We kunnen niet garanderen dat deze juist of actueel is.

10. Vertrouwelijkheid.

Onder 'Vertrouwelijke informatie' wordt verstaan de Productsoftware en alle andere aan u verstrekte informatie die door eufyHome wordt aangemerkt als vertrouwelijk op het moment van openbaarmaking, ofwel schriftelijk of mondeling, behalve informatie waarvan u kunt aantonen dat deze: (a) u eerder rechtmatig bekend werd zonder beperking op openbaarmaking; (b) zonder handeling of nalatigheid van u, algemeen bekend is of wordt in de relevante branche of het publieke domein; (c) door een derde partij rechtens en zonder beperking op openbaarmaking aan u bekend is gemaakt; of (d) onafhankelijk door u is ontwikkeld zonder dat u toegang had tot de vertrouwelijke informatie. U zult altijd uw uiterste best doen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke informatie te waarborgen en te beschermen, zowel tijdens de looptijd hiervan als gedurende een periode van ten minste 3 jaar na beëindiging van deze EULA. Alle broncode die u ontvangt, moet voor altijd vertrouwelijk worden behandeld. U mag Vertrouwelijke informatie niet vrijgeven, verspreiden of anderszins publiceren of doorgeven aan een persoon, bedrijf, rechtspersoon of andere derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eufyHome. U mag geen Vertrouwelijke informatie gebruiken anders dan in het kader van de hieronder toegestane activiteiten. U dient eufyHome onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen zodra u ontdekt dat Vertrouwelijke informatie onbevoegd wordt gebruikt of openbaar wordt gemaakt, of dat enige andere inbreuk op deze EULA plaatsvindt. Dan zult u in elk redelijk opzicht samenwerken met eufyHome om de Vertrouwelijke informatie weer in bezit te krijgen en verder onbevoegd gebruik te voorkomen. Als u wettelijk verplicht bent om Vertrouwelijke informatie openbaar te maken, dient u voordat deze openbaarmaking plaatsvindt (i) eufyHome onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat eufyHome de mogelijkheid krijgt om de openbaarmaking aan te vechten, (ii) de beschermde en vertrouwelijke aard van de Vertrouwelijke informatie te benadrukken en (iii) volledig samen te werken met eufyHome ter bescherming tegen een dergelijke openbaarmaking en/of bij het verkrijgen van een conservatoir bevel waarin de openbaarmaking en het gebruik van de Vertrouwelijke informatie worden beperkt. Indien deze bescherming niet wordt verkregen, dient u de Vertrouwelijke informatie alleen openbaar te maken in zoverre dit nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten. U erkent dat de Productsoftware waardevolle vakgeheimen en beschermde informatie van eufyHome bevat, dat elke feitelijke of dreigende schending van Artikel 10 of Artikel 2 (Beperkingen) van deze EULA onmiddellijke, onherstelbare schade betekent voor eufyHome waarvoor financiële schadevergoeding een ontoereikend rechtsmiddel zou zijn, en dat dwangmaatregelen tot rechtsherstel een passende remedie vormen voor een dergelijke inbreuk.

11. Naleving van exportwetgeving.

De Productsoftware en de bijbehorende technologie vallen onder de Amerikaanse exportwetten en mogelijk ook onder export- of importregelgeving in andere landen. U gaat ermee akkoord alle dergelijke wetten en regels na te leven en erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om toestemming te verkrijgen voor het exporteren, opnieuw exporteren of importeren van de Productsoftware en de bijbehorende technologie, zoals mogelijk vereist is. U vrijwaart eufyHome-Partijen van alle claims, verliezen, aansprakelijkheid, schadevergoeding, boetes, straffen, kosten en onkosten (inclusief juridische kosten en onkosten) die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan het feit dat u verplichtingen krachtens dit artikel niet bent nagekomen.

12. Toepasselijk recht; locatie.

De rechtbanken in sommige rechtsgebieden hanteren de wetgeving van Illinois niet voor bepaalde soorten geschillen. Als u in een van deze rechtsgebieden woont en de wetgeving van Illinois niet van toepassing is, zijn de wetten van uw land van toepassing op dergelijke geschillen met betrekking tot deze voorwaarden. Anders gaat u ermee akkoord dat voor deze EULA, en alle claims, geschillen, acties, rechtsvorderingen, problemen of verzoeken tot redres met betrekking tot deze EULA, het recht van Illinois geldt, zonder dat dit gevolgen heeft voor conflicten van wettelijke beginselen die de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied vereisen. Elke actie of procedure met betrekking tot deze EULA moet worden ingediend bij een federale of staatsrechtbank in Cook County, Illinois en elke partij dient zich onherroepelijk neer te leggen bij de jurisdictie en de locatie van een dergelijke rechtbank in dergelijke claims of geschillen, behalve dat eufyHome dwangmaatregelen tot rechtsherstel kan proberen te verkrijgen in elke rechtbank met de bevoegdheid om haar intellectuele eigendom of Vertrouwelijke informatie te beschermen.

13. Toewijzing.

Noch de rechten noch de verplichtingen die voortvloeien uit deze EULA kunnen door u worden toegewezen, en een dergelijke poging tot toewijzing zal nietig en zonder effect zijn.

14. Kennisgevingen.

Elke kennisgeving aan u kan per e-mail worden verzonden naar het adres dat u hebt geregistreerd bij eufyHome.

15. Scheidbaarheid.

Als een bepaling van deze EULA niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van deze bepaling zo veel mogelijk te realiseren onder de toepasselijke wetgeving, en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

16. Verklaring van afstand.

Alle verklaringen van afstand van eufyHome zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn vastgelegd. Een verklaring van afstand, of verzuim van eufyHome om een bepaling van deze EULA af te dwingen bij een bepaalde gelegenheid, mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige andere bepaling of een dergelijke bepaling bij een andere gelegenheid.

17. Algemeen.

U wordt geacht de Productsoftware onherroepelijk te hebben geaccepteerd wanneer u de Productsoftware of het Product gebruikt. eufyHome is niet verantwoordelijk voor het leveren van onderhouds- of supportservices voor de Productsoftware.

U erkent dat de Productsoftware waardevolle vakgeheimen en informatie bevat die toebehoort aan eufyHome; dat elke feitelijke of dreigende schending van Artikel 2 (Beperkingen) van deze EULA onmiddellijke, onherstelbare schade zal opleveren voor eufyHome, waarvoor financiële schadevergoeding een ontoereikend rechtsmiddel zou zijn en dat dwangmaatregelen tot rechtsherstel een passend middel vormen voor een dergelijke schending.

De koppen van artikelen in deze EULA zijn bedoeld voor het gemak en mogen niet worden gebruikt bij het interpreteren van deze EULA.

Tenzij anders aangegeven in dit artikel, zijn wijzigingen in deze EULA alleen geldig als ze schriftelijk zijn ondertekend door de partijen.

Vragen of aanvullende informatie. Hebt u vragen over deze EULA? Mail eufyHome opsupport@eufylife.com